• +213 (0) 24 79 52 54
  • fhc@univ-boumerdes.dz
  • Avenue de l'Indépendance, 35000 Boumerdes, ALGERIE

Projets Thématiques de Recherche

تتشرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والانسانية بموافاتكم بروابط الإعلان عن المشاريع البحثية الموضوعاتية 
 
Appel (Version Française) :appel-a-projets-thématiques-de-recherche                       
Appel (Version Anglaise): Call for Thematic Research Projects